Skip to main content

BEIJERINSTITUTET

Ekonomi och ekologi

BEIJERINSTITUTET GRUNDADES 1975 genom en donation från Kjell och Märta Beijers Stiftelse och omskapades 1991, då ekologisk ekonomi blev institutets huvudsakliga verksamhetsområde. Idag benämner vi dess verksamhet som hållbarhetsforskning.

Beijerinstitutet är en av världens ledande institutioner för forskning inom ekologisk ekonomi. Det är ett nätverksbaserat forskningsinstitut med hög internationell profil och en styrelse som består av världsledande forskare. Forskningen kombinerar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv med målet att, i ord och gärning, bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Man arbetar utifrån insikten att människor och natur är så starkt sammankopplade att de bör betraktas som ett sammanvävt socio-ekologiskt system och bedriver därför ett tvärvetenskapligt arbete som engagerar specialister inom ett brett spektrum: alltifrån ekonomer och ekologer till arkitekter och beteendevetare.

– Jag ser Beijerinstitutet som en sorts plattform för att förstå den värld vi lever i, säger Carl Folke, professor i naturresurshushållning och institutets föreståndare. Vi skapar förståelse för sambandet mellan människa och natur. Ett samband som alltid funnits där, men som många tappat bort, inte minst i de två senaste generationerna.

VI VILL ATT BEIJERINSTITUTET SKA VARA UNIK, DÄR INNOVATIVA IDÉER KAN BLOMSTRA.

Forskningen handlar exempelvis om att utarbeta nya tankemodeller och en terminologi anpassad till vår tid. Institutet har bidragit till att introducera och etablera nya begrepp som ”naturkapital”, och ”ekologiskt fotavtryck” och har genom otaliga rapporter kunnat påverka såväl viktiga aktörer som FN-organ, Världsbanken som många länders regeringar.

Att utveckla ekonomiska teorier som inkluderar socio-ekologiska aspekter står också på agendan, liksom att undersöka hur vi bättre kan förvalta haven och hur vi kan uppnå en rättvis fördelning av jordens resurser för matproduktion.

– Vi vill att Beijerinstitutet ska vara en unik, transdisciplinär forskningsverksamhet där innovativa idéer kan blomstra. Genom att kombinera nya former av samarbeten med ett holistiskt perspektiv hoppas vi få de insikter som behövs för att stärka samhällens och ekosystems kapacitet att möta en värld som snurrar allt snabbare, säger professor Folke.